Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer, der leveres af PTI Europa A/S (herefter benævnt PTI), medmindre disse er fraveget helt eller delvis ved anden skriftlig aftale mellem PTI og køber.

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav fra køber til det købte, herunder bestemmelser anført i købers generelle salgs- og leveringsbetingelser, i købers ordreafgivelse eller købers bekræftelse på PTIs ordrebekræftelse, er ikke bindende for PTI, medmindre PTI skriftligt har godkendt disse.

2. Produktinformation

2.1 PTI påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden af oplysninger og data m.v., der er anført i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, medmindre købsaftalen specifikt henviser tilsådanne oplysninger eller data.

3. Rådgivning

3.1 Al rådgivning fra PTIs side, der ikke relaterer sig til det købte, er alene af vejledende karakter og kan derfor ikke påføre PTI et rådgiveransvar.

3.2 I den udstrækning PTI rådgiver en mulig køber om, hvilke løsninger på et konkret problem, der må anses for at være mest hensigtsmæssig for denne, herunder hvis PTI udarbejder tegninger etc., sker dette uforpligtende for PTI og således, at PTI ikke herved vil kunne pådrage sig et ansvar. Forudsætningen for, at PTI kan pådrage sig et rådgivningsansvar, vil alene være opfyldt i det omfang PTI fakturerer sin rådgivningsydelse.

4. Kontraktindgåelse

4.1 En endelig købsaftale er først indgået, når PTI enten har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til køber eller har leveret det købte, hvad der end af disse tidsmæssigt måtte komme først.

4.2 Uanset om PTI har fremsat et tilbud, er PTI berettiget til til enhver tid at undlade at indgå en endelig købsaftale. Et af PTI fremsat tilbud er således ikke bindende for PTI.

5. Tekniske Specifikationer m.v.

5.1 I det tilfælde, hvor køber skal meddele PTI nærmere specifikationer og krav, som det købte skal opfylde, og køber ikke gør dette inden rimelig tid eller på PTIs forlangende, er PTI berettiget til at hæve købet og kræve erstatning. I tilfælde af PTIs ophævelse af købet grundet købers forhold, er PTI ikke køber noget beløb skyldig.

5.2 Når det købte skal fremstilles af PTI i henhold til købers specifikationer og krav, er det alene købers ansvar, at der herved ikke sker en krænkelse af tredjemands rettigheder samt i øvrigt opfylder eventuelle lovkrav.

6. Testdele, modeller og værktøj

6.1 I tilfælde hvor køber skal levere dele til brug for en ordres gennemførelse, skal disse stilles til rådighed for PTI, uden nogen omkostninger for PTI, på PTIs produktionssted, i den aftalte mængde eller i en passende mængde der tillader eventuelt spild, i rette tid og mangelfrit.

6.2 For værktøj, modeller og andet produktionsudstyr stillet til rådighed af køber, er PTI alene ansvarlig for at udøve sædvanlig pleje herfor. PTI er således ikke ansvarlig for genstandes hændelige undergang. Køber sørger for forsikring heraf.

6.3 Køber bærer omkostninger forbundet med pleje, vedligehold og forsikring af værktøj, modeller og andet udstyr.

6.4 Udgifter til produktion, udvikling og tilpasning af testdele, værktøj, modeller, udstyr m.v. er købers ansvar.

6.5 Medmindre der er indgået skriftlig aftale om andet, vil værktøj, modeller og andet udstyr der er udviklet eller anvendt i forbindelse med produktionen forblive PTIs ejendom.

6.6 Såfremt andet ikke er aftalt, beregnes udgifter til værktøj, modeller, udstyr m.v. forholdsmæssigt.

6.7 Køber skal skriftligt bekræfte rigtigheden af de fremstillede modeller og andre tekniske apparater inden produktion påbegyndes.

6.8 Prototyper af alle størrelser af designet skal stilles til rådighed.

6.9 Kundens bekræftelse, også når denne foreligger indirekte i form af en kontraktanmodning eller lignende, vil være at betragte som bindende accept af produktionen, det er ikke PTI’s ansvar at foretage yderligere test inden produktionen påbegyndes.

6.10 PTI’s forpligtelse til at forestå opbevaring af værktøj, modeller, udstyr m.v. ophører, uanset købers ejendomsret, senest to år efter det relevante design eller værktøj sidst er blevet brugt i produktionen.

7. Leveringsklausuler og -gebyr

7.1 Leveringsklausulen er ”Ab lager (Incoterms, 2010)”, men fraviges dog således, at køber i visse situationer selv skal bekoste den nødvendige emballering, jf. punkt 10.2. PTI er berettiget til på købers vegne at arrangere forsendelse af det købte ved at indgå den nødvendige transportaftale på en måde, som PTI måtte finde mest hensigtsmæssig.

7.2 Såfremt anden leveringsklausul er aftalt, fortolkes denne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Incoterms regler, bortset fra hvor leveringsklausulen ”DDP” (leveret (franco)) er anvendt, idet køber da under forsendelsen bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, idet risikoen herfor går over på køber på samme tidspunkt som ved leveringsklausulen ”Ab lager”.

7.3 Såfremt PTI skal booke anden transport end de, der sædvanligvis benyttes af PTI, opkræver PTI et gebyr på € 110,00. Booker køber selv transporten, opkræves der ikke gebyr.

8. Leveringssted

8.1 Ved salg ”Ab lager” (Incoterms 2010) er leveringsstedet PTIs eget eller fremmede produktionssted for det købte, hvad enten dette er inden for eller uden for Danmarks grænser, alternativt det varelager, hvor det købte er opmagasineret, hvis dette ikke er på produktionsstedet.

9. Tidspunkt for levering

9.1 Ethvert aftalt eller af PTI oplyst leveringstidspunkt eller leveringstidens længde er ikke bindende for PTI, idet den opgivne leveringstid alene er anslået af PTI efter bedste skøn og forudsætter samtidig, at køber rettidigt har opfyldt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår, herunder i bearbejdningsforhold en rettidig overgivelse af de nødvendige materialer, og alle tekniske og andre nødvendige oplysninger til købsaftalens effektuering er kommet til PTIs kundskab.

9.2 PTI forbeholder sig ret til at levere i rater.

10. Forsinkelse

10.1 Indtræder der forsinkelse med leveringen, er køber berettiget til ved skriftligt påkrav til PTI at kræve levering og fastsætte endelig, rimelig frist herfor og herved angive, at køber agter at hæve købsaftalen,  såfremt levering ikke sker indenfor den anførte frist.

10.2 Kun såfremt levering ikke er sket indenfor den af køber i henhold til punkt 9.1 fastsatte rimelige frist, og såfremt førnævnte frist er overskredet med mere end 30 dage, er køber berettiget til at hæve købet, hvilket da i givet fald skal ske ved skriftlig meddelelse til PTI. Køber er dog ikke berettiget til at hæve for den del af det købte, der i henhold til punkt 8.2 er leveret til køber, inden køber skriftligt har hævet købet overfor PTI.

10.3 Udover den i punkt 9.2 nævnte hævebeføjelse har køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor ikke eksempelvis rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

11. Emballage

11.1 Beholdere, gitterbokse, kassetter og paller forbliver PTIs ejendom og skal af køber returneres omkostningsfrit for PTI senest 30 dage efter, at det købte er modtaget af køber.

11.2 Det i punkt 10.1 anførte gælder ikke for trækasser, papkartoner og engangsemballage.

12. Ansvarsfrihed

12.1 Ved ethvert køb indeholdende en eller anden form for individuel tilvirkning af det købte efter individuelle krav opstillet af køber, uanset om de tekniske specifikationer opstillet af PTI eller af køber, leveres det købte på en sådan måde, at det efter PTIs overbevisning er konditionsmæssigt, men PTI påtager sig intet ansvar herfor udover et ansvar for at levere det købte i sædvanlig god kvalitet i relation til materialer og forarbejdning. Køber er derfor pligtig til selv at undersøge det købtes anvendelighed til den af køber påtænkte anvendelse, før det købte anvendes hertil.

12.2 PTI kan ikke pålægges ansvar for fejl og mangler, der er begrundet i de tekniske dokumenter, specifikationer eller oplysninger, som køber måtte meddele PTI til købsaftalens gennemførelse, medmindre PTI har handlet uagtsomt ved ikke at tage højde herfor.

12.3 Hvis det købte skal inkorporeres af køber af dennes produkter, og det viser sig, at det købte ikke fungerer tilfredsstillende i købers produkter, bærer køber selv ansvaret og risikoen herfor, hvis de købte opfylder de aftalte specifikationer med de eventuelle modifikationer, som PTI er berettiget til at foretage i henhold til punkt 5.

13. Mangler

13.1 Enhver reklamation over mangler skal indeholde en specifik beskrivelse af den påberåbte mangel og skal ske skriftligt og være modtaget af PTI straks og senest 10 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Undlader køber dette, mister køber retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

13.2 Ethvert mangelskrav, uanset art, skal dog senest være gjort gældende inden 1 år efter, det købtes ibrugtagning, dog senest 15 måneder efter levering.

13.3 Hvis en reklamation fremsættes for sent, men PTI alligevel indlader sig i realitetsdrøftelser med køber i anledning af den fremsatte reklamation, sker dette ud fra rene kulancesynspunkter, og uden at PTI derved samtidig giver afkald på eventuelt senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

13.4 Påberåber køber sig en mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som kan gøres gældende overfor PTI, har PTI ret til at fakturere køber et vederlag for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført PTI.

13.5 Såfremt der er mangler ved det købte, som kan gøres gældende overfor PTI, er PTI efter eget valg berettiget og forpligtet til indenfor rimelig tid enten at foretage omlevering mod tilbagelevering af den mangelfulde vare eller give køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvorved manglen må anses for endeligt afhjulpet. Uanset PTIs valg er køber under alle omstændigheder forpligtet til at returnere varen til PTI for egen regning, hvilket skal ske inden 30 dage efter, at køber har påberåbt sig manglen. Viser det sig, at der er en mangel ved varen, erstatter PTI købers rimelige udgifter til fragt i forbindelse med  returneringen. Sker returneringen ikke indenfor fristen på de 30 dage efter, at køber har påberåbt sig manglen, har køber fortabt retten til at gøre misligholdelse gældende, herunder kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag, afhjælpning eller omlevering.

13.6 Efter afklaringen af reklamationsspørgsmålet har PTI en frist, der svarer til PTIs normale produktionstid for en leverance af den pågældende type, til at opfylde sine forpligtelser i henhold til punkt 12.5. Såfremt dette ikke sker, kan køber skriftligt give PTI en sidste rimelig frist for afhjælpning af manglen. Er PTI’s forpligtelser ikke opfyldt inden udløbet af førnævnte frist, kan køber lade den nødvendige afhjælpning udføre for PTIs regning, forudsat at køber gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller hæve købet, for så vidt angår den mangelfulde del af det købte.

13.7 PTI har, udover hvad det ovenfor er bestemt, intet ansvar for mangler. Køber kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende ved mangler, end hvad der fremgår af ovenstående. PTI er således ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder drifts- og avancetab eller følgeskader, opstået som følge af mangler ved det købte.

14. Pris

14.1 De af PTI opgivne og aftalte priser er baseret på de på meddelelsestidspunktet gældende priser ekskl. direkte eller indirekte skatter og afgifter, bidrag m.v. og med den leveringsklausul, der er aftalt i henhold til punkt 6.1.

14.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i materialepriser eller bidrag, eller der er indtrådt nye skatter, afgifter eller bidrag, er PTI berettiget til at regulere de aftalte priser i overensstemmelse hermed.

14.3 PTI forbeholder sig ret til at debitere køber et ekspeditionsgebyr for effektuering af ordrer, der efter PTIs bestemmelser er af mindre økonomisk omfang.

15. Betalingsvilkår og Ejendomsforbehold

15.1 Betaling skal ske på den for PTI i fakturaen angivne adresse.

15.2 Betalingsfristen regnes fra fakturadato uanset tidspunktet for købers modtagelse af fakturaen.

15.3 Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter tilbage fra forfaldsdag med 2% pr. påbegyndt måned samt diverse gebyrer, herunder rykkergebyrer, inkassogebyr, inkassoomkostninger, kompensationsbeløb og sagsomkostninger.

15.4 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning for påståede fordringer, der ikke er anerkendt af PTI.

15.5 PTI forbeholder sig ejendomsretten til det købte, indtil betaling har fundet sted.

16. Force Majeure

16.1 PTI hæfter ikke for ikke-opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, der ligger udenfor PTIs kontrol, hvorved menes ethvert forhold, hvis opståen eller eksistens ikke kan karakterises som værende forårsaget af fejl og forsømmelse fra PTIs side, herunder strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, brand, naturforhold, mangel på transportmiddel, trafikale hindringer, transportuheld, krig, driftsforstyrrelser eller -standsning i øvrigt, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen eller leveringen af det købte, eller som gør opfyldelse betydelig mere byrdefuld for PTI end forventet.

16.2 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt på grund af en eller flere af de i punkt 15.1 nævnte force majeure begivenheder, suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum, fordringen varer med den virkning, at den således udskudte leveringstid i enhver henseende anses for rettidig, hvorfor køber er uberettiget til at hæve købet, så længe der foreligger en force majeure situation.

17. Produktansvar

17.1 PTI er ikke ansvarlig for tingskade forvoldt af det leverede, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af PTI eller andre, som PTI har ansvaret for.

17.2 PTI er ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, herunder for driftstab, avancetab og lignende indirekte tab.

17.3 Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele PTI, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. En sådan meddelelse til PTI fritager ikke køber fra at foretage de til skadens afværgelse eller minimering nødvendig foranstaltninger.

17.4 I den udstrækning, PTI måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde PTI skadesløs i samme omfang, som PTIs ansvar er begrænset i henhold til punkt 16.

17.5 Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuelt produktansvarssag mod PTI.

17.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber begrundet i produktansvar relaterende til det købte, skal køber straks skriftligt underrette PTI herom.

18. Tegninger og Dokumenter

18.1 Samtlige rettigheder, herunder ejendomsretten og ophavsretten til tegninger, overslag over omkostninger og andre lignende dokumenter, der overgives køber, tilhører og vedbliver at tilhøre PTI. Køber er forpligtet til at sikre, at tredjemand ikke får adgang til det i dette punkt omtalte materiale, idet materialet kan indeholde drifts- og erhvervshemmeligheder for PTI.

18.2 PTI sikrer, at tredjemand hverken helt eller delvis får adgang til købers rettigheder, herunder ejendomsretten og ophavsretten til tegninger og andre lignende dokumenter, dog accepterer køber ved sin rekvireringsordre, at PTI kan anvende og i relevant omfang videreformidle ovennævnte dokumenter til tredjemand, forudsat tredjemand skriftligt og udtrykkeligt har bekræftet overfor PTI, at det omtalte materiale beskyttes og alene benyttes i produktionsøjemed, og ikke videregives til uvedkommende.

19. Koncernmodregningsret og –sikkerhedsret

19.1 Såfremt kunden har et pengekrav mod PTI, er PTI berettiget til at honorere helt eller delvis ved modregning med enhver fordring, som PTI eller en til PTI koncernforbundet virksomhed måtte have mod køber eller en til køber koncernforbundet virksomhed.

19.2 Enhver sikkerhed, som køber måtte stille overfor PTI eller overfor en til PTI koncernforbundet virksomhed, stilles af køber til sikkerhed for ethvert krav, som PTI eller en til PTI koncernforbundet virksomhed har eller måtte få mod køber eller en til køber koncernforbundet virksomhed.

20. Annullering og ændringer

20.1 Ved tilvirkede varer eller bestillingsvarer har køber ikke mulighed for at annullere en ordre.

20.2 Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra PTI. Ved annullering af en ordre skal køber erstatte PTI’s meromkostninger og tab, dog minimum 15 % af den aftalte købesum ekskl. moms.

21. Jurisdiktion og lovvalg

21.1 Parterne er forpligtet til at søge enhver udspringende af nærværende salgs- og leveringsbetingelser tvist løst i mindelighed.

21.2 Kan tvisten ikke løses i mindelighed, afgøres denne efter dansk ret af domstolene med Retten i Sønderborg som aftalt værneting i 1. instans.

PTI Europa A/S, Papegøjevej 7, 6270 Tønder
Telefon: +45 74782515
Email: pti@pti.dk
Direktør: Carsten Lorenzen
CVR nr.: 27216129
Revision: 19-12-2019